Informační systém POHODA profesionálně

Věnujte se svým klíčovým aktivitám a nastavení procesů v Pohodě nechte na nás.

Optimalizace firemních procesů

Chytré rozšíření programu pohoda

CLOUD pro POHODU

Co je to Paretovo pravidlo a jak funguje?

Co je to Paretovo pravidlo a jak funguje?

Paretovo pravidlo (též Paretův zákon, zákon 80/20 či princip 80/20) je pojmenováno po italském ekonomovi a sociologovi Vilfredu Paretovi, jenž při svém výzkumu na konci 19. století zjistil, že 80 % bohatství v Itálii je v rukou pouhých 20 % lidí. A nejen to – tentýž poměr platil i pro vlastnictví půdy v Itálii i v sousedních zemích.

Postupem času se pravidlo zobecnilo a našlo své uplatnění v běžném životě lidí i organizací. Říká, že 80 % výstupů je vygenerováno 20 % vstupů nebo také, že 20 % příčin má za následek 80 % důsledků.

Díky Paretově pravidlu, a něj navazující ABC analýzu, se můžete soustředit na oněch kritických 20 %, které způsobují 80 % efektů. Jedná se o jednoduchou analytickou techniku, jenž najde své uplatnění při plánování, rozhodování a řízení. Umožní vám vhodně určit priority, a vy se tak můžete soustředit na svůj core byznys.

Nerovnoměrná distribuce

Obecně platí, že na světe není nic distribuováno rovnoměrně, tzn. že každý nedostane stejně. Je důležité si uvědomit, že každá činnost je jinak ohodnocena, neboť každá z nich přinese jiný výsledek. Poměr investované práce a z ní plynoucích výsledků není 1:1.

Hovoříme o jakémsi nerovnovážném stavu, jenž byl v minulosti experimentálně ověřen a popsán právě v poměru 80/20. Samozřejmě ne vždy lze docílit přesně tohoto poměru; stejně tak se může jednat i o poměr 90/10, 70/30 atp.

Delegace vs. eliminace

Tím, že vám Paretovo pravidlo pomáhá určovat priority pro jednotlivé činnosti a soustředit se na samotnou podstatu podnikání, dochází k vykrystalizování určitých aktivit, jež by bylo vhodné buď úplně eliminovat či alespoň delegovat. Delegací posunete tyto méně výkonné aktivity na jiný subjekt, jenž je dokáže realizovat efektivněji. Ušetříte tak čas i peníze a vyzdvihnete své přednosti.

Kamenem úrazu mnoha podnikatelů a manažerů však bývá to, že se soustředí pouze na oněch 20 % a zbytek nechávají ležet ladem. V této souvislosti je potřeba zmínit, že Paretovo pravidlo slouží především k prioritizaci – tedy věnovat maximální pozornost a úsilí kritickým 20 %, ale současně – ač s menší snahou – rozvíjet i dalších 80 %. Krátkodobě možná dosáhnete určitých výsledků, i když se zaměříte pouze na 20 %, ale váš byznys nebude v žádném případě komplexní.

Paretovo pravidlo v praxi

Níže si uvedeme několik příkladů, v nichž je Paretovo pravidlo využito:

80 % zisku tvoří 20 % zákazníků

Jedná se o zcela zásadní zjištění, neboť generování zisku je to, co vás v případě podnikání zajímá snad nejvíce. Měli byste se tedy pokusit tyto zákazníky identifikovat a následně se o ně dobře starat – například skrze věrnostní programy.

Je také vhodné sledovat distribuční kanály využívané klíčovými zákazníky – takto dokážete efektivně rozvíjet reklamní sdělení a optimalizovat obsah právě pro tuto cílovou skupinu.

80 % reklamací pochází od 20 % zákazníků

V tomto případě se jedná o opačný pohled oproti předchozímu příkladu – nehledáme nejziskovější zákazníky, ale ty nejproblémovější. Jsou to takoví, jež neustále okupují vaši infolinku a blokují až 80 % času zaměstnanců zákaznické podpory.

80 % online prodejů se realizuje prostřednictvím 20 % produktů

Nabízíte-li několik různých produktů, zajisté máte v portfoliu takové, které generují většinu tržeb a zaujímají větší tržní podíl než ty zbývající. Těmto produktům byste měli věnovat maximální pozornost a nejvíce je propagovat.

80 % návštěv bylo ovlivněno 20 % klíčových slov

Dle Paretova pravidla není potřeba trávit hromadu času vymýšlením dalších a dalších klíčových slov a vytvářet složité SEO strategie, neboť až 80 % z nich se bohužel míjí účinkem. Vhodnějším řešením je prostudování nástroje Google Analytics, z něhož zjistíte, co návštěvníci vašeho webu vyhledávají a jakým směrem byste se tedy měli po obsahové stránce vydat.

80 % sdíleného obsahu se týká 20 % příspěvků

Sociální sítě – neodmyslitelný fenomén dnešní doby. Zamysleli jste se někdy, odkud se berou všechny „lajky“ a sdílení? Je více než pravděpodobné, že se objevují u pouhé pětiny vašich příspěvků. Je proto užitečné určit – za pomoci analytických nástrojů – jejich společné prvky, na jejichž základě pak můžete tvořit příspěvky nové.

Další možnosti využití pravidla

V praxi lze Paretovo pravidlo aplikovat na nákup, prodej, logistiku, optimalizaci skladových zásob či marketing. Existují však i případy, kdy bylo pravidlo úspěšně použito v oblasti investování a řízení výroby či v time managementu.

Zajímá-li vás více obdobných příkladů, přečtěte si článek online specialisty Neila Patela, jenž pojednává právě o způsobech využití Paretova pravidla.

Paretovo pravidlo bývá hojně užíváno především obchodními zástupci, kteří se starají o agendu spjatou s nabídkami a poptávkami po produktech či službách podniku.

  • Pro obchodníky pracující v terénu jsme vyvinuli rozšíření do POHODY Smart modul DEALER

Paretova (ABC) analýza

Samotné Paretovo pravidlo však v praxi nestačí, a proto se za účelem detailnějšího rozdělení používá tzv. ABC analýza, která segmentuje sledované jevy, zákazníky či produkty do třech kategorií – A, B a C, a to na základě jejich významnosti.

  • V kategorii A se nacházejí ty jevy/produkty/zákazníci, které/kteří přinášejí přibližně 80 % následků či tržeb.
  • Do kategorie B jsou pak zařazeny jevy/produkty/zákazníci přinášející dalších 10-15 % následků či tržeb.
  • A v kategorii C nalezneme zbytek.

Na základě této kategorizace se pak volí adekvátní přístup k jednotlivým kategoriím. Cílem ABC analýzy je soustředit úsilí a finanční prostředky firmy především na ty kategorie, které generují největší přínosy. Jako příklad využití Paretovy analýzy lze uvést následující:

Zaměstnance z kategorie C propustíme, neboť se na tržbách podílejí pouhými 5 %. Je však nutno zohlednit jejich pracovní zařazení. Například v případě zaměstnanců poskytujících zázemí pro kolegy (uklízečky, mzdová účetní atp.) nemá smysl sledovat přímý podíl na tržbách, jelikož tam pravděpodobně ani žádný není.

Pro chod firmy jsou však tito jedinci velmi důležití. Analýza se doporučuje využívat při propouštění v rámci jednoho oddělení.

  • Pro Pro sledování přesných nákladů na zaměstnanace pracujícího na určité zakázce máme připravené rozšíření WORK.

Smart modul ABC ANALYTICS

Jedná se o modul do POHODY pocházející z naší „dílny“, jenž se zabývá právě problematikou ABC analýzy založené na Paretově pravidlu. Lze jej použít všude tam, kde se sleduje ziskovost a obrátkovost zboží, přičemž je možné sledování dle různých skladů a poboček.

Výstupy generované modulem jsou graficky snadno čitelné a jsou založeny na zpracovaných účetních datech s údaji o prodejích, obratech a ziscích, jež jsou uloženy do databáze účetním programem Pohoda. Uživatel si sám vybere časový úsek, za který se data mají zobrazit.

Každá kategorie odpovídá jedné hladině – defaultně A = 60 %, B = 30 % – ty je však možno v nastavení změnit.

Závěr

Jak jsme již uvedli výše, Paretovo pravidlo pomáhá zaměřit se na důležité části podnikání a přiřadit jednotlivým činnostem priority. Tímto lze rychleji dosahovat požadovaných výsledků, případně odstranit neustále se opakující problémy brzdící další rozvoj.

V současnosti se však někteří lidé rozhodují zejména na základě časové naléhavosti, kdy jde důležitost té či oné aktivity stranou. A to není úplně vhodné plánování. Proto se hodí, když se lidé naučit pracovat se výše zmíněnými pomůckami, aby bylo jejich podnikání co nejvýnosnější a komplexní.

Vytvořeno14.05.2020